لیست دانشگاه های مجارستان

تحصیل در مجارستان | موسسه نادین کاوش

 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپستBudapest University of Technology and Economics
  2دانشگاه کورینوس بوداپستCorvinus University of Budapest
  3دانشگاه اوتوس لوراندEotvosLorand University
  4آثار هنری فرانتز لیست از بوداپستFranz Liszt Academy of Music Budapest
  5دانشگاه سنت ایستوانSzent Istvan University
  6دانشگاه دبرسنUniversity of Debrecen
  7دانشگاه میسولکUniversity of Miskolc
  8دانشگاه پانونیاUniversity of Pannonia
  9دانشگاه تربیت بدنی، بوداپستUniversity of Physical Education, Budapest
  10دانشگاه سگدUniversity of Szeged
  11دانشگاه دامپزشکی، بوداپستUniversity of Veterinary Medicine, Budapest
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه سملویس بوداپستSemmelweis University Budapest
  2دانشگاه دبرکنUniversity Debrecen
  3دانشگاه سگدUniversity Szeged
  4دانشگاه پچسUniversity of Pecs