لیست دانشگاه های هلند

تحصیل در هلند | موسسه نادین کاوش

 لیست دانشگاه های هلند

 • ردیفدانشگاهUniversity
  1دانشگاه صنعتی دلفتDelft university of Technology
  2دانشگاه صنعتی ایدوفونEindhoven university of Technology
  3دانشگاه اراسموس روتردامErasmus University Rotterdam
  4دانشگاه لیدنLeiden university
  5دانشگاه ماستریختMaastricht university
  6دانشگاه نیجمگن رادبووند Radbound University Nijmegen
  7دانشگاه تیلبورگTilburg university
  8دانشگاه آمستردامUniversity of Amsterdam
  9دانشگاه گرونینگنUniversity of Groningen
  10دانشگاه تونتهUniversity of Twente
  11دانشگاه اوترختUtrecht university
  12دانشگاه وریجه آمستردامVrije Universiteit Amsterdam
  13دانشگاه واگنینگنWageningen University
 • ردیف نام دانشگاهUniversity
  1موسسه مطالعات مسکن و شهرسازیInstitute for Housing and Urban Development Studies
  2موسسه گیاهان، حیوانات و فناوریInstitute for Plant, Animal and Technology
  3موسسه علوم آبیInstitute for Water Education
  4موسسه مطالعات اجتماعیInstitute of Social Studies
  5مرکز بین المللی کشاورزیInternational Agricultural Centre
  6موسسه بین المللی ژئوInternational Institute for Geo
  7آکادمی بین المللی حمل و نقل دریاییInternational Maritime Transport Academy
  8دانشگاه لارنشتاین آموزش حرفه ایLarenstein University of Professional Education
  9مدرسه مدیریت ماستریختMaastricht School of Management
  10دانشگاه هلند بازOpen University of Netherlands
  11مرکز آموزش رادیو هلندRadio Nederland Training Center
  12موسسه سلطنتی گرمسیریRoyal Tropical Institute
  13مدرسه کسب و کار TIASTIAS Business School
 • ردیفدانشگاهUniversity
  1کنسرواتوار ون آمستردامConservatorium Van Amsterdam
  2دانشگاه علوم مذهبی کاتولیک اولترشتKatholieke Theologische Universiteit te Utrecht
  3دانشگاه تجاری نیروندNyenrode Business Universiteit
  4دانشکده علوم مذهبی تیلبرگTheologische Faculteit Tilburg
  5دانشگاه علوم مذهبی مسحیت اصلاحی کرکنTheologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
  6دانشگاه علوم مذهبی مسحیت اصلاحی کرکنTheologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
  7دانشگاه علوم مذهبی اصلاحی کرکنTheologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
  8دانشگاه بین المللی لیمبورگTransnationale Universiteit Limburg
  9دانشکده مدیریت دانشگاه نایبسUniversiteit Nimbas Graduate School of Management
  10دانشگاه علوم انسانیUniversity for Humanistics
 • ردیفدانشگاهUniversity
  1دانشگاه ردبودRadboud University
  2دانشگاه رتر دامErasmus University Rotterdam
  3دانشگاه امستر دامUniversity of Amsterdam
  4دانشگاه لیدنLeiden University
  5دانشگاه گرونیگنUniversity of Groningen
  6دانشگاه وریجه امستردامVrije University Amsterdam
  7دانشگاه توانتUniversity of Twente
  8دانشگاه و مرکز تحقیقات واگه نینگنWageningen University & Research Center
  9دانشگاه تکنولوژی دلفتDelft University Technology
  10مرکز آکادمیک دندانپزشکی امستردامAcademic Center for Dentistry Amsterdam
  11دانشگاه رادودRadboud University
  12دانشگاه اوترختUtrecht University