لیست دانشگاه های پرتغال

تحصیل در پرتغال | موسسه نادین کاوش

لیست دانشگاه های پرتغال

 • ردیفنام دانشگاهUniversityUniversidade
  1دانشگاه کویمبراUniversity of CoimbraUniversidade de Coimbra
  2دانشگاه لیسبونUniversity of LisbonUniversidade de Lisboa
  3دانشگاه پورتوUniversity of PortoUniversidade do Porto
  4دانشگاه جدید لیسبونNew University of  LisbonUniversidade Nova de Lisboa
 • ردیفنام دانشگاهUniversityUniversidade
  1دانشگاه کویمبراUniversity of CoimbraUniversidade Catolica Portuguesa, lisboa
  2دانشگاه لیسبونUniversity of LisbonUniversidade do Minho
 • ردیفنام دانشگاهUniversityUniversidade
  1دانشگاه کویمبراUniversity of CoimbraInstituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa 
  2دانشگاه لیسبونUniversity of LisbonInstituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP
  3دانشگاه بییراUniversity of Beira InteriorUniversidade da Beira interior
  4دانشگاه آویسوUniversity of AveiroUniversidade de aveiro
  5دانشگاه یوراUniversity of ÉvoraUniversidade de Évora
  6دانشگاه الگاروUniversity of the AlgarveUniversidade do Algarve
 • ردیفنام دانشگاهUniversity
  1دانشگاه نوا د لیسبونUniversidad Nova de Lisbon
  2دانشگاه کویمبراUniversity of Coimbra
  3دانشگاه لیسبونUniversity of Lisbon
 • ردیفنام دانشگاهUniversity
  1دانشگاه بیران داخلیUniversity of Beira Interior
  2دانشگاه جدید لیسبونUniversity of Nova de Lisbon
  3دانشگاه الگاروهUniversity of Algarve
  4دانشگاه آیریروUniversity of Aveiro
  5دانشگاه کویمبراUniversity of Coimbra
  6دانشگاه لیسبونUniversity of Lisbon
  7دانشگاه مینوUniversity of Minho
  8دانشگاه پورتوUniversity of Porto