تحصیل در چین

بورسیه دانشگاه شیامن کشور چین

بورسیه تحصیلی دانشگاه شیامن چین برای تمامی مقاطع  دانشگاه شیامن، یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور پهناور چین، که در استان فوجیان قرار گرفته...
ادامه مطلب